Filozofski fakultet Banja Luka
Odsjek za psihologiju

 
Početak Obaviještenja Biblioteka Mapa

PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA II

Ispit:
pismeni i usmeni poslije VIII semestra

Program predmeta

A. PROGRAM PREDAVANJA

1. Saznajni stilovi i stilovi učenja

 • pojam, vrste i odredbe saznajnih stilova i stilova učenja: stil zavisnosti i nezavisnosti percepcije od polja, analitički i neanalitički saznajni stil, intuitivni i imaginativni saznajni stil
 • personalistički sklop inteligencije i stilovi učenja
 • savremena istraživanja u oblasti saznajnih stilova i individualizacija procesa nastave i učenja
 • metakognicija i metakognitivni procesi i njihov značaj za školsko postignuće, darovitost i kreativnost
 • kognitivni stilovi i modeliranje procesa učenja
 • heurističko i algoritmičko modeliranje procesa učenja
 • učenje putem kompjutera i upravljanje procesom učenja
 • teorija pozitivne dezintegracije i njen značaj za bolje razumjevanje emocionalnog razvoja, razvojnih kriza i darovitosti; neravnomjernost razvoja darovite djece i mladih

2. Teorijski modeli u shvatanju inteligencije

 • Spirmanova dvofaktorska teorija sposobnosti
 • Vernonova teorija sposobnosti
 • Terstonovo shvatanje sposobnosti
 • Katelovo učenje o fluidnoj i kristalizovanoj inteligenciji
 • Gilfordov model strukture intelekta
 • Gardnerovo učenje o višestrukoj inteligenciji
 • teorijski i praktični problemi u mjerenju inteligencije
 • inteligencija i školsko učenje

3. Važniji sistemi razvijanja darovitosti i kreativnosti

 • odnos inteligencije, kreativnosti i kritičkog mišljenja
 • divergentna i konvergentna produkcija kao osnova kreativnosti i stvaralačkog mišljenja
 • stvaralačko rješavanje problema i kritičko mišljenje
 • Krečfildov sistem razvijanja stvaralaštva
 • Torensov sistem razvijanja stvaralaštva
 • inteligencija, stvaralaštvo, darovitost
 • sistemi razvijanja stvaralaštva (Tejlor, Gardner)
 • kriteriji stvaralaštva i mjerenje stvaralačkih sposobnosti

4. Sposobnosti za učenje i školski uspjeh

 • eksperimentalno ispitivanje opštih i specifičnih sposobnosti učenja i značaj tih istraživanja za pedagošku praksu
 • sposobnosti za učenje i inteligencija kao prediktori uspješnosti u učenju
 • sposobnosti i osobine ličnosti i njihov značaj za školski uspjeh
 • izrada i primjena testova sposobnosti za učenje i kriterijskih testova znanja u pedagoškoj praksi

5. Motivacija i učenje

 • teorijska shvatanja motivacije-unutrašnja i spoljašnja motivacija
 • savremeni i tradicionalni pogledi na motivacione procese u učenju
 • bihejviorističko objašnjenje motivacije u učenju i ponašanju
 • kognitivne teorije učenja i objašnjenje motivacije
 • osnovni pojmovi i principi humanističke psihologije i pokušaji cjelovitijeg objašnjenja ljudske motivacije
 • doprinos humanističke psihologije unapređenju nastave i učenja
 • teorija distribucije, lokus kontrole i školsko postignuće

6. Psihološki problemi vaspitanja i nastave

 • osnovni aspekti individualizacije u nastavi i učenju
 • stilovi učenja i individualizacija nastave i vaspitanja
 • nivo razvijenosti sposobnosti i osobina ličnosti i individualizacija nastave i učenja, gotovost za polazak u školu i njeno ispitivanje
 • taksonomija obrazovnih ciljeva (kognitivno područje) i individualizacija nastave i učenja; individualizacija vaspitnih postupaka
 • programirana nastava i programirana instrukcija u učenju
 • linearni i razgranati programi instrukcije
 • učenje putem kompjutera i individualizacija nastave
 • Blumova taksonomija ciljeva (kognitivno područje)
 • vaspitni procesi i razvijanje stavova i sistema vrijednosti
 • psihološke osnove interakcije u razredu
 • rad sa djecom koja imaju poteškoća u učenju i ponašanju
 • rad sa darovitim i talentovanim učenicima
 • psihološke osnove nastavnih planova i programa

7. Psihološke teorije učenja kao moguća teorijska osnova procesa instrukcije u nastavi

 • bihejviorističke teorije učenja i instrukcija u nastavi
 • kognitivne teorije učenja i instrukcija u nastavi
 • osnovni principi humanističke psihologije i instrukcija
 • teorije sposobnosti i sistema razvijanja stvaralaštva kao teorijska osnova instrukcije u nastavi i školskom učenju
 • metakognicija, instrukcija i školsko učenje

8. Psihološki problemi mjerenja i evaulacije u nastavi i učenju

 • pojmovno određenje mjerenja i evaluacije
 • skale mjerenja
 • ciljevi mjerenja i konstrukcija testova za mjerenje znanja i sposobnosti učenja
 • kriterijski testovi znanja (način izrade i ciljevi primjene)
 • taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva i njihovo mjerenje i evaluacija
 • testovi znanja: formalni i kriterijski
 • izrada testova znanja (mjerne karakteristike) i etički problemi testiranja
 • osnovni statistički pojmovi u mjerenju i evaluaciji
 • vrednovanje i analiza nastavnih stilova i analiza nastavne djelatnosti; ličnost nastavnika i razredna atmosfera
 • vrednovanje vaspitno-obrazovnih ciljeva udžbenika
 • vrednovanje metoda i sredstava nastavnog rada

B. PROGRAM VJEŽBI

 1. Kognitivni stilovi i njihovo korištenje za uspješnu individualizaciju nastave i učenja

 2. Teorije sposobnosti i stvaralaštvo (referati studenata na sljedeće teme:
  -Gilfordova teorija sposobnosti
  -Katelova teorija sposobnosti
  -Gardnerova teorija sposobnosti)

 3. Teorijski principi i sistemi razvijanja stvaralaštva (referati studenata na sljedeće teme:
  -Torensov sistem razvijanja stvaralaštva
  -Kračfildov sistem razvijanja stvaralaštva
  -Tejlorov sistem razvijanja stvaralaštva
  -Parensov sistem razvijanja stvaralaštva

 4. Mjerenje sposobnosti učenja: načini konstruisanja i primjene testova sposobnosti učenja za uspješnu individualizaciju nastave; testovi inteligencije kao jedan od elemenata za procjenu sposobnosti učenja kod ispitanika; prediktivna vrijednost testova sposobnosti učenja, testova inteligencije i testova kritičkog i stvaralačkog mišljenja; predviđanje školskog uspjeh

 5. Razvijanje i sputavanje stvaralačkog ponašanja kod djece

 6. Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika; uticaj kognitivnih činilaca ličnosti na razvoj kritičkog mišljenja

 7. Kriterijski testovi znanja i njihova konstrukcija

 8. Motivisanost učenika u učenju; problemi vezani za mjerenje motiva učenja; analiza sredstava motivisanja učenika na konkretnim primjerima; želja za napredovanjem i motiv za postignućem; problemi straha i anksioznosti u školskom učenju; iskustva uspjeha, odnosno neuspjeha u školskom učenju; naučena i izvedena motivacija

 9. Učenici sa poteškoćama u školskom učenju; identifikacija djece sa poteškoćama u učenju

Nazad

www.psihologija.rs.ba all rights reserved (c) 2003,2004

Za sve komentare i predloge, pišite
webmasteru